31 mai 2009

QUI SOMMES-NOUS? WIE ZIJN WIJ?

PRÉSENTATION

DU

SYNDICAT DES LOCATAIRES

 

Le SYNDICAT DES LOCATAIRES DE LOGEMENTS SOCIAUX fut créé en 1974 par un groupe de travailleurs sociaux et de locataires du Foyer Bruxellois.

 

Organisation pluraliste de locataires, nous luttons pour que soit reconnu en Belgique le Droit à l'Habitat qui se définit comme suit :

 

"Toute personne a droit à un habitat décent dont la charge logement (loyer + charges) doit être compatible avec ses ressources.

Ce droit est garanti par l’ÉTAT FÉDÉRAL et donc opposable à ce dernier".

 

Informer, organiser et défendre les locataires sont les autres objectifs essentiels de notre organisation. Depuis 1990, notre association a fondé le SYNDICAT DES LOCATAIRES, qui a les mêmes objectifs et mène avec les locataires du secteur privé le même combat.

 

Notre mouvement est reconnu comme groupement d'éducation permanente par la Communauté Française de Belgique et comme "Groupe expert"auprès de divers pouvoirs publics dont notamment le Ministère du Logement de la Région Bruxelloise.

 

Au niveau national notre association fait partie du Rassemblement pour le Droit à l’Habitat.

 

En Europe nous sommes un des membres actifs du mouvement « CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES USAGERS DE L’HABITAT SOCIAL » qui représente l'association des locataires européens et défend le DROIT à L’HABITAT auprès des instances européennes.

Quant au niveau international, nous représentons la Belgique à L'ALLIANCE INTERNATIONALE DES LOCATAIRES (IUT).

Le monde des bailleurs est très bien organisé tant au niveau national qu'international, les locataires doivent, malgré les difficultés, prétendre à la même chose.

 

 

Eu égard à la masse de travail de tous les juristes du Syndicat des Locataires, la bonne réussite de nos interventions donc l’issue positive de votre dossier dépend tant de votre implication que de la nôtre.

 

En conséquence nous vous demandons :

-Si vous recevez une réponse à nos courriers, communiquez la nous immédiatement soit par courrier soit en venant consulter le juriste qui traite votre dossier lors de nos permanences.

- Si dans les 15 à 20 jours de l’envoi d’un courrier vous restez sans réponse de votre propriétaire ou de notre part - c’est qu’il y a probablement un problème – dès lors prenez contact rapidement avec le juriste chargé de la gestion de votre dossier.

 

Actions individuelles

********************************


Le Syndicat organise des consultations juridiques pour tout locataire rencontrant un problème de logement.

 

À ANDERLECHT :

Square ALBERT I, 32 à 1070 Bruxelles

Tél. : 02/522.98.69 Fax : 02/522 02 69

v Permanences

consultations juridiques SANS rendez-vous

Coordinatrice : N

 

À partir de 8H30


Lundi: Marie-Claire NOIZET - Hafid CHABAB – Beatriz ALVAREZ

 

Mardi : René DE JONGHE – Hafid CHABAB

 

Jeudi:René DE JONGHE – Beatriz ALVAREZ

Des rendez-vous peuvent être pris pour les cas urgent en dehors des heures de consultation.

Ceux-ci peuvent être fixés par téléphone : 02/522.98.69.

 

 

v Permanences juridiques par téléphone :du lundi au jeudi de 14h à 17h

¨Yves FIERENS : 02/522.98.69

 

 

v Cellule technique :02/521.46.60

¨Claude BIVORT (jusqu'au 31/10/2013) Damien ROMMENS, DOHA ZOUAD

¨ N

¨Paule LAGAE (jusqu'en 2014) Patrick Stockmans

v Projet de Cohésion sociale : 02/522.38.53

But : améliorer la qualité de la vie au sein des logements sociaux par le biais d’une
action avec et pour les habitants.

¨ JEF (coordinateur)

¨ HANAN

¨ N

¨ N

" N

v Responsable des formations: Raphaël EL GHRAIBI

 

 

 

 

 

 

Le Syndicat, en collaboration avec l'Exécutif de la région bruxelloise, a mis sur pied une antenne locale :

 

À SCHAERBEEK

Tel : 02/ 242.42.06- Fax : 02/245.55.06

 

Rue Vandermeersch, 53

1030 SCHAERBEEK


Syndicatdeslocataires1030@gmail.com

Coordinatrice : Julie WITTEBORT


Juristes : Julie WITTEBORT – Véronique ESAKWA

Animatrice : N

 

 

SYNDICAT DES LOCATAIRES

HORAIRES DE SCHAERBEEK

 

 

 

Sans

rendez-vous

Sur

Rendez-vous

Par téléphone

Permanence le soir :

Sur Rendez-vous

Lundi

9h-12h

14h-17h

   

Mardi

 

9h-12h

14h-17h

18h-20h

Mercredi

 

14h-17h

   

Jeudi

9h-12h

14h-17h

 

18h-20h

Vendredi

 

 

9h-12h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions collectives


*********************


Lorsque certaines demandes peuvent être étendues à un nombre important de locataires (hausse des loyers et/ou de charges, faits inacceptables pour les locataires,...), le Syndicat agit auprès :


- des médias
: par une conférence de presse ;

- des autorités politiques: par un meeting ou des entrevues ;

- de tout un chacun: par des manifestations, des pétitions, des réunions de locataires.

 

 

 

 

PRESENTATIE VAN DE HUURDERSBOND

********************************

 

De Huurdersbond werd in 1974 opgericht door een groep van maatschappelijke werkers en huurders van de Brusselse Haard..

Pluralistische organisatie van huurders, streven wij er naar te worden erkend in België voor het recht op huisvesting, die als volgt wordt gedefinieerd : "Eenieder heeft het recht op een fatsoenlijke huisvesting huisvesting kosten (huur + servicekosten) moeten compatibel zijn met haar middelen ": dit recht wordt gewaarborgd door de federale regering en dus tegen de laatste.

Informatie, ordenen en verdediging van de huurders zijn de belangrijkste doelen van onze organisatie. Sinds 1990 is onze vereniging gestart met de HUURDERSBOND, die heeft dezelfde doelstellingen en werken met huurders in de particuliere sector voor dezelfde strijd.

Onze beweging is erkend als een groep van permanente opvoeding van de Franse Gemeenschap van België en als "Deskundigengroep "van verschillende publieke autoriteiten, waaronder het ministerie van Huisvesting van de Brusselse Regio.

Op nationaal vlak maakt de vereniging deel uit van de groep voor het Recht op Wonen.

In Europa zijn wij een actief lid van de beweging" Confederatie van Europese gebruikers voor Sociaal Wonen ", die staat voor de huurders vereniging in Europa en verdedigden het recht op wonen bij de Europese instanties. Wat op internationaal niveau betreft, vertegenwoordigen wij België in het Internationaal Verbond van Huurders (IUT).

De wereld van de verhuurders is zeer goed georganiseerd, zowel nationaal als internationaal, huurders , ondanks de moeilijkheden, hebben recht op hetzelfde.

Gezien de werklast van de juristen van de HUURDERSBOND, het succes van onze interventies, dus een 'positieve uitkomst van uw zaak is afhankelijk zowel van uw toespraak als van de onze. Daarom vragen wij: - Als u een antwoord ontvangt op één van onze brieven, neem onmiddellijk contact met ons, hetzij per post of door op raadpleging te komen op de zitdagen van de jurist die uw zaak behandeld.

- Indien binnen 15 tot 20 dagen na de verzending van de brief geen reactie komt - is er waarschijnlijk een probleem - neem dan snel contact op met de verantwoordelijke jurist die in staat voor het beheer van uw dossier.

Sociale Cohesie Project

****************

Doelstelling : Het verbeteren van de levenskwaliteit in sociale woningen door middel van een actie met en voor mensen.

Verantwoordelijke: Jean-François Deblonde

Verantwoordelijke Uitgever : J. GARCIA,

Square Albert Ier, 32 1070 Anderlecht

Individuele acties

**************

De bond verleent juridisch advies voor een huurder met een huisvestingsprobleem.

In ANDERLECHT:

Albert Square I, 32 1070 Brussel

Tel. : 02/522.98.69 Fax: 02/522 02 69

Zitdagen voor juridisch advies

Coördinator: N

Zonder afspraak : 02/522.98.69

Vanaf 9:00

Maandag: Marie-Claire Noizet - Hafid CHABAB - Beatriz ALVAREZ

Dinsdag: Rene De Jonghe - Hafid CHABAB

Donderdag: Rene De Jonghe - Beatriz ALVAREZ

Afspraken buiten de zitdagenvoor dringende gevallen kunnen slechts bekomen worden mits telefonische aanvraag : 02/522.98.69.

Verantwoordelijk voor de opleidingen : Raphaël EL GHRAIBI

Technische Dienst: 02/521.46.60

 (Claude BIVORT) - Damien Rommens -Thierry JACQMAIN

(Paule LAGAE) Patrick Stockmans

Sociale Cohesie: 02/522.38.53 • 

Jean-François Deblonde

ERDI,BERYL,YOUSRA,HANAN

 

 

Telefonisch juridische advies :

***********************

van maandag tot donderdag van 14u tot 17u

•  Yves FIERENS-02/522.98.69

 

 

Inbepaalde aanvragen die uitgebreid kunnen worden tot een groot aantal huurders (hogere huurprijzen en / of onaanvaardbare kosten gemaakt voor huurders ,...), werkt de HUURDERSBOND samen met:

- de media: een pers conferentie

- met de politieke autoriteiten: voor een vergadering of interviews

- met alle mensen: door middel van betoging, petities, vergaderingen met de huurders.

 

Andere vestigingen:

***************

De HUURDERSBOND, in samenwerking met het College van de Brusselse regio, heeft een lokale vestiging:

In SCHAARBEEK - 02 / 242.42.06

- Fax: 02/245.55.06

Vandermeerschstraat, 53

1030 BRUSSEL

Syndicatdeslocataires1030@gmail.com

Zitdagen :

maandag zonder afspraak: 9u tot 12u - op afspraak van 14u tot 17u.

donderdag zonder afspraak: 9u tot 12u - op afspraak: de 14h à 17h et de 18h à 20h.

vrijdag: op afspraak van 9u tot 12u.

telefonisch advies : dinsdag 14u tot 17u en vrijdag van 9u tot 12u.

Juristen: Julie WITTEBORT -- Veronique ESAKWA

Vormingswerker : N

Verantwoordelijke : Julie WITTEBORT

HOE KAN JE HELPEN?

U kan zich aanmelden bij onze organisatie, gebruik maken van onze diensten, u ontvangt ons driemaandelijks tjdschrift : "Le Phare", en dit gedurende 12 maanden mits betaling van : 

-  15 € het eerste jaar, de volgende jaren € 12.

-  meer dan 15 € (als steunend lid ).

Deze vergoeding is jaarlijks en loopt vanaf de datum van ontvangst van uw betaling.

Hoe kan u betalen:

- indien u een sociale woning of appartement huurt : ING: 310-0137884-36.

- indien de andere gevallen : ING: 310-1038549-56.

Albert Iste Plein, 32

1070 Anderlecht

Tel. : 02/522.98.69

E-mail: syndicatdeslocataires@gmail.com

Fax: 02/522 02 69

INLICHTINGEN verstrekken, BIJSTAND verlenen, DE HUURDERS VERDEDIGEN zijn onze taken sinds meer dan 40 jaar.

 

 

 

Les commentaires sont fermés.